جشنواره نیکوکاری ترنج ۲۰۱۹

یکی از فعالیتهای کمک آموزشی در مدرسه ی فارسی کلگری، اجرای نمایش های کوتاه به مناسبت های خاص فرهنگی می باشد. در روند تمرین و آماده سازی کودک جهت ایفای نقش در نمایش های مورد نظر، در کنار تاثیرات سازنده ی روانشناختی همچون ایجاد و یا رشد اعتماد به نفس و خودباوری، ارتقای توانایی کار گروهی وهماهنگی با دیگر اعضای گروه ، توانمندسازی کودک جهت ارائه ی نقش در برابر تماشاچیان و .... آنچه در مسیر آموزش زبان فارسی قابل توجه و اهمیت است آنست که کودک مهاجر قادر خواهد بود در هر چهار مهارت فراگیری زبان، خصوصا مهارت " گفتاری" به زبان فارسی توانایی بیشتری بیابد وارتباطات کلامی او به زبان فارسی - که در غالب موارد به دلیل عدم کاربرد مداوم این زبان در مناسباتش، برایش نامانوس می باشد و سعی در گریز از آن دارد- گسترده ترو در به کارگیری آن آزموده تر شود.

جشن نوروز۱۳۹۸ مدرسه فارسی انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری